Више јавно тужилаштво Врање
Краља Стефана Првовенчаног бр. 1
17500 Врање
E -mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs
Phone: +381 17 422133 ; +381 17 413066
Fax: +381 17 400622 ; +381 17 400623

Сва заинтересована лица у свако доба имају слободан приступ информацијама о томе у којој се фази налазе поступци против лица против којих су поднете кривичне пријаве, ако се поступак односи на рад овог тужилаштва.

Пријем странака врши се сваког уторка у времену од 10 - 14 часова уз претходно заказивање.

     

 

 

 

   
 

   

    Служба има задатак да сведоцима у кривичном поступку и оштећенима кривичним делом пружи податке о процесној улози, правној терминологији, да информише о статусу предмета, пружи одговоре на сва питања у вези са радом Тужилаштва и поступком, закаже састанак код поступајућег тужиоца, информише о организацијама и установама које пружају помоћ и подршку жртвама и пружи све информације и опције које могу помоћи у октлањању страха, непријатности и олакшати учешће у кривичном поступку, нарочито у истрази и суђењу.

 

rjt_logo                                                                                                                                                                            grb_rs

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
К.Стефана Првовенчаног бр.1, 17501 Врање, тел: 064/837-94-02 и тел: 017/422-133, е-пошта: info@vr.vi.jt.rs

 

     

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕДОКЕ И ОШТЕЋЕНА ЛИЦА

Поштовани, као сведок у кривичном поступку имате изузетно важну улогу у разјашњењу и доказивању кривичног дела. Ваш исказ и сарадња са правосудним органима у својству сведока могу бити од централног значаја у кривичном поступку. О правима и обавезама сведока (чл. 91-112 Законика о кривичном поступку - ЗКП) можете сазнати више из извода из Законика о кривичном поступку на полеђини овог обавештења  или у целини на интернет страници Републичког јавног тужилаштва на адреси www.rjt.gov.rs.
Уколико имате разлога да као сведок будете оправдано забринути за безбедност или Вам учешће у кривичном поступку у својству сведока из оправданих разлога нарочито тешко пада, постоји могућност да тужилац тражи да Вам се у току кривичног поступка пружи основна заштита, додели статус заштићеног сведока или статус посебно осетљивог сведока (видети извод из Законика на полеђини). Молимо да то напоменете приликом сусрета са тужиоцем, који ће Вас детаљније информисати о овим могућностима.
Уколико сте и оштећено лице у кривичном поступку, Ви имате одређена додатна права - чл. 50-63 ЗКП (видети извод на полеђини или у целини на интернет страници www.rjt.gov.rs). Ради остваривања Ваших права у својству оштећеног лица у кривичном поступку и информисања о Вашем предмету, можете заказати посету Тужилаштву, преко горе наведеног контакт телефона и е-поштанске адресе ове Службе.
За информације о кривичном поступку, Вашим правима и обавезама и остваривању контакта са службеним лицем надлежним за Ваш предмет у тужилаштву можете се обратити Служби за информисање оштећених лица и сведока Вишег јавног тужилаштва у Врању на горе наведен број телефона и е-поштанску адресу.
Молимо Вас да у тужилаштво дођете или по позиву или по претходно заказаном пријему, обзиром да у супротном службеник тужилаштва задужен за Ваш предмет може бити спречен да Вас прими.

 

Законик о кривичном поступку
Члан 50.
Оштећени има право да:


1) поднесе предлог и доказе за остваривање имовинскоправног захтева и да предложи привремене мере за његово обезбеђење;
2) укаже на чињенице и да предлаже доказе који су од важности за предмет доказивања;
3) ангажује пуномоћника из реда адвоката;
4) разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ;
5) буде обавештен о одбацивању кривичне пријаве или о одустанку јавног тужиоца од кривичног гоњења;
6) поднесе приговор против одлуке јавног тужиоца да не предузме или да одустане од кривичног гоњења;
7) буде поучен о могућности да преузме кривично гоњење и заступа оптужбу;
8) присуствује припремном рочишту;
9) присуствује главном претресу и учествује у извођењу доказа;
10) поднесе жалбу против одлуке о трошковима кривичног поступка и досуђеном имовинскоправном захтеву;
11) буде обавештен о исходу поступка и да му се достави правноснажна пресуда;
12) предузима друге радње када је то одређено овим закоником.
Оштећеном се може ускратити право да разматра списе и разгледа предмете док не буде испитан као сведок.
Јавни тужилац и суд упознаће оштећеног са правима наведеним у ставу 1. овог члана.

Основна заштита - Члан 102 (извод)
Орган поступка је дужан да оштећеног или сведока заштити од увреде, претње и сваког другог напада. Учесника у поступку или друго лице које пред органом поступка вређа оштећеног или сведока, прети му или угрожава његову безбедност, јавни тужилац или суд ће опоменути, а суд га може и новчано казнити до 150.000 динара. По пријему обавештења од полиције или суда или по сопственом сазнању о постојању насиља или озбиљне претње упућене оштећеном или сведоку јавни тужилац ће предузети кривично гоњење или ће о томе обавестити надлежног јавног тужиоца. Јавни тужилац или суд може захтевати да полиција предузме мере заштите оштећеног или сведока у складу са законом.

Посебно осетљиви сведок - Члан 103 (извод).
Сведоку који је с обзиром на узраст, животно искуство, начин живота, пол, здравствено стање, природу, начин или последице извршеног кривичног дела, односно друге околности случаја посебно осетљив, орган поступка може по службеној дужности, на захтев странака или самог сведока одредити статус посебно осетљивог сведока.


Заштићени сведок - Члан 105
Ако постоје околности које указују да би сведок давањем исказа или одговором на поједина питања себе или себи блиска лица изложио опасности по живот, здравље, слободу или имовину већег обима, суд може решењем о одређивању статуса заштићеног сведока одобрити једну или више мера посебне заштите. Мере посебне заштите обухватају испитивање заштићеног сведока под условима и на начин који обезбеђују да се његова истоветност не открије јавности, а изузетно ни окривљеном и његовом браниоцу, у складу са овим закоником.       

 
 
Site Search
Више јавно тужилаштво Врање © 2007 | Полиса приватности | Услови коришћења